U bevindt zich op UPSToday.com Nederland   
 Land wijzigen:          
View this site in English

Over ons. - Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Let op: bij het maken van een boeking op deze website sluit u een overeenkomst met Parcel2Go.com Ltd., gevestigd te The Cube, Coe Street, Bolton, BL3 6BU, Verenigd Koninkrijk, en zijn daarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afhandeling van boekingen, facturering en eventuele klachten vindt uitsluitend door Parcel2Go.com Ltd. plaats. Parcel2Go.com Ltd. laat transporten die via deze website zijn geboekt uitvoeren door UPS.

Met "wij","ons" of "onze" wordt Parcel2Go.com Ltd. bedoeld, onverminderd art. 5.1 hieronder.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door en in het bijzonder de artikelen 3.2, 6 en 9, die de omvang van onze aansprakelijkheid onder deze voorwaarden aangeeft en meebrengen dat u ons in bepaalde omstandigheden dient te vrijwaren.

Houd er rekening mee dat bepaalde artikelen Verboden voorwerpen zijn en niet met onze koeriersdiensten kunnen worden verzonden. Controleer hier (https://www.upstoday.com) of uw artikel op de lijst met Verboden voorwerpen staat. We behouden ons het recht voor om met eventuele verboden voorwerpen naar eigen goeddunken om te gaan, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn tegenover u of de ontvanger van de zending met het Verboden voorwerp. We hebben het recht ons te ontdoen van alle Verboden voorwerpen, geheel of gedeeltelijk, aangezien wij beslissen en ons het recht voorbehouden om u de redelijke kosten in rekening te brengen die wij hebben moeten maken.

Bepaalde andere voorwerpen worden vervoerd zonder enkele dekking voor schade of verlies en zijn op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies van deze voorwerpen of schade aan of door deze voorwerpen, ontstaan bij het gebruik van onze service. Controleer hier (https://www.upstoday.com) of uw artikel op de Geen compensatie-lijst staat. Voor meer informatie is het belangrijk dat u art. 6.11 leest.

Bepaalde andere voorwerpen vereisen meer gegevens van u voordat ze kunnen worden verzonden via onze service. Controleer hier (https://www.upstoday.com) of uw artikel op de Meer informatie-lijst staat.

Standaardcontractvoorwaarden

1. Bepalingen

Als in deze Algemene Voorwaarden de volgende termen worden gebruikt, hebben zij de volgende betekenis:

(a) "Verzending": betekent artikelen van welk soort dan ook die door ons zijn, kunnen zijn, of bedoeld zijn te, ontvangen van één afzender op een adres om te vervoeren en af te leveren aan een ontvanger op een ander adres.

(b) "Beschadigde verzending": betekent een Verzending die niet meer in de toestand verkeert waarin deze door ons werd ontvangen, of die een risico voor de gezondheid en veiligheid is geworden.

(c) "Buiten afmeting of gewicht" betekent een Verzending die buiten het gewicht en de afmetingen valt die we kunnen verzenden met een bepaalde dienst.

(d) "Verboden voorwerpen" betekent kan niet worden verzonden met enige Service.

(e) "Gekocht" betekent dat u akkoord gaat met de Serviceorder.

(f) "Het Ophaalpunt": het adres waarop een Verzending door ons wordt ontvangen of opgehaald.

(g) "Het Afleverpunt": het adres waarop een Verzending door ons wordt afgeleverd.

(h) "De Uitgezonderde risico's":

(i) oorlog, invasie, daad van een buitenlandse vijand, vijandelijkheden (of de oorlog nou is verklaard of niet), burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand of militaire of onrechtmatig verkregen macht, of plundering in verband hiermee, en/of

(ii) ioniserende straling of radioactieve besmetting van nucleaire brandstof of van nucleair afval van de verbranding van nucleaire brandstof, en/of

(iii) radioactieve, giftige, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van een explosieve nucleaire assemblage of een vergelijkbare nucleaire component, en/of

(iv) drukgolven door vliegtuigen en andere luchtapparaten die net zo snel als of sneller dan de geluidssnelheid gaan, en/of

(v) het ontbreken, falen of tekortschieten van de verpakking die gebruikt is voor een Verzending.

(i) "De Serviceorder": betekent de samenvatting van de boeking die wordt weergegeven tijdens het boekingsproces, die wordt bevestigd aan u in de bevestigingse-mail die wordt verzonden zodra de boeking is geaccepteerd.

(j) "Deze overeenkomst" betekent deze algemene voorwaarden, samen met de Serviceorder.

(l) "U" betekent de klant die een contract bij ons heeft afgesloten zoals uiteengezet in de Serviceorder.

(m) "Teruggestuurd naar de afzender" is een verzending die wordt teruggestuurd naar de afzender als de ontvanger het terug stuurt naar ons en u:-

(i) het teruggestuurde voorwerp niet wilt aanvaarden;

(ii) geen openstaande rekeningen wilt betalen; en/of

(iii) als het item wordt geleverd en het is een Buiten afmeting en gewicht-artikel waarvoor u, noch de ontvanger de onderbetaling betaalt.

(n) "Service" betekent diensten met betrekking tot en het vervoer van een Verzending door ons volgens de in de Serviceorder genoemde gegevens.

2. Onze verplichtingen

2.1. We zullen de Service(s) voor u uitvoeren zo lang deze overeenkomst van kracht is, in ruil voor de betaling van de in de Serviceorder genoemde prijs en volgens de voorwaarden van deze overeenkomst.

2.2. We hebben het recht om in deze Service(s) wijzigingen door te voeren, die nodig zijn om aan de toepasselijke wetgeving of de veiligheidseis te voldoen of die geen wezenlijke invloed hebben op de aard of de kwaliteit van de Service(s) en wij zullen u op de hoogte brengen van dergelijke veranderingen.

2.3. Wij garanderen dat de Services zullen worden geleverd met behulp van redelijke zorg en vaardigheid.

3. Laden en Lossen

3.1. Als het ophalen of afleveren van een partij plaatsvindt bij u op locatie, zijn wij niet verplicht om apparatuur en arbeid, afgezien van de chauffeur die de Verzending ophaalt, te verstrekken die nodig zijn voor het laden of lossen van een Verzending.

3.2. Elke Verzending (of een deel van een Verzending) die speciale apparatuur vereist voor het laden en lossen zullen alleen door ons geaccepteerd worden voor transport onder de voorwaarde dat dergelijke speciale apparatuur beschikbaar zal worden gesteld op het Ophaalpunt en Afleverpunt zoals vereist. Wanneer dergelijke apparatuur niet beschikbaar is en als we de Verzending (of een deel daarvan) toch laden of lossen hebben wij geen enkele aansprakelijkheid of verplichting van welke aard dan ook voor schade veroorzaakt (ongeacht waardoor of op welke wijze) tijdens het laden of lossen van de Verzending. Dit geldt ook voor eventuele schade al dan niet veroorzaakt door onze nalatigheid en u zult ons schadeloosstellen en vrijwaren van elke claim of eis van een persoon die voortkomt uit onze bereidheid de Verzending te laden of te lossen in deze omstandigheden.

4. Ophalen en Afleveren

4.1. We doen één poging om een Verzending te leveren tijdens normale werkuren. Als we geen ontvangstbevestiging kunnen krijgen bij het Afleverpunt, gaat u ermee akkoord dat wij gemachtigd zijn om de Verzending af te leveren aan, of een ontvangstbevestiging te verkrijgen van een alternatief adres dichtbij het Afleverpunt en (indien succesvol) zijn we het erover eens dat we gegevens achter zullen laten op het Afleverpunt, van het adres waar we de Verzending hebben afgeleverd. Als we niet hebben kunnen leveren, aan het Afleverpunt of een nabijgelegen adres, zullen wij de Verzending terugbrengen naar ons bedrijf en een verzoek aan de ontvanger van de Verzending achterlaten om contact met ons op te nemen om een afspraak voor een alternatieve levering te maken op het Afleverpunt. Als de ontvanger niet binnen 7 dagen contact met ons opneemt voor een alternatieve levering, sturen wij de Verzending terug naar u op uw kosten (die moeten worden voldaan vóór aflevering aan u).

4.2. Als we zien dat een Verzending een Beschadigde verzending is geworden en niet kan worden bezorgd omdat het naar onze redelijke mening waarschijnlijk onveilig, gevaarlijk of schadelijk is, behouden wij ons het recht voor om ons onmiddellijk van de Beschadigde verzending te ontdoen. Indien de Verzending door onze acties een Beschadigde verzending is geworden en we deze moeten weggooien, zullen wij slechts aansprakelijk zijn tot aan de bedragen die in 6.7 genoemd zijn.

5. Onderaannemers en werknemers

5.1. U gaat ermee akkoord dat wij UPS gebruiken om onze levering van de diensten te ondersteunen (dit is op onze eigen kosten) en u gaat ermee akkoord dat zowel wij als UPS als andere vervoerders, alsmede hun aller bestuurders, werknemers en andere hulppersonen, zich mogen beroepen op alle bepalingen van deze overeenkomst, waaronder - maar niet beperkt tot - de bepalingen die aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade uitsluiten of beperken.

6. Onze aansprakelijkheid

U MOET VOORAL UW AANDACHT OP DIT ARTIKEL EN DE GRENZEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID VESTIGEN.

6.1. Indien u met ons te maken heeft als consument, zal niets in deze Overeenkomt afbreuk doen aan uw rechten krachtens dwingendrechtelijke consumentenwetgeving, die is opgenomen in het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

6.2. Niets in deze Overeenkomst zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor:

(a) dood of persoonlijk letsel, veroorzaakt door onze nalatigheid;

(B) fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

6.3. Als verantwoordelijk bedrijf zullen we de Service(s) op een professionele manier uitvoeren met het juiste niveau van vaardigheid en zorg. Schade aan een Verzending kan echter nog steeds optreden als gevolg van de manier waarop we ermee omgaan en in dergelijke omstandigheden is onze aansprakelijkheid beperkt, overeenkomstig met hoe het is uitgezet in deze Algemene voorwaarden. De redenering achter deze beperking van onze aansprakelijkheid is als volgt:

(a) De waarde van een Verzending en het bedrag van het potentiële verlies dat kan ontstaan als een Verzending beschadigd of verloren raakt, is niet iets wat we gemakkelijk na kunnen gaan, maar dit is iets wat beter bekend is bij u. In veel gevallen kan het niet bij ons bekend zijn, maar alleen bij u;

(b) De potentiële omvang van het verlies dat (naar verluidt) kan ontstaan is waarschijnlijk niet in verhouding tot het bedrag dat we redelijkerwijs in rekening kunnen brengen voor de Service(s) in deze Overeenkomst;

(c) Het is voor ons niet mogelijk om dekking te verkrijgen die onbeperkte compensatie zou geven voor volledige potentiële aansprakelijkheid tegenover al onze klanten en zelfs als dat het geval zou zijn, zou zo'n dekking veel goedkoper zijn als deze door u wordt afgesloten (in plaats van ons te vragen zo'n dekking af te sluiten en u hiervoor te laten betalen), en derhalve ligt het meer op uw weg om zo'n dekking af te sluiten bij een deugdelijke verzekeraar (bijv. AIG, Allianz of Zurich). Dat neemt niet weg dat u tijdens het boekingsproces een hogere extra vergoeding bij ons kunt afsluiten voor uw Verzending zoals uiteengezet in art. 6.7;

(d) We willen de kosten van het verstrekken van de Service(s) zo laag mogelijk houden voor u;

(e) In het kader van het bovenstaande willen wij onze aansprakelijkheid beperken voor schade van u, tot niveaus waarvan wij menen dat deze in verhouding staan tot de lage kosten die wij berekenen voor het verstrekken van de Services. Deze bedragen leest u in artikel 6.7;

(f) We onderzoeken alle door ons ontvangen claims op een eerlijke en snelle manier, maar dergelijke onderzoeken zijn nauwkeuriger en gemakkelijker uit te voeren vlak nadat het verlies of schade heeft plaatsgevonden, en op basis daarvan zijn de termijnen in deze Overeenkomst nodig om ervoor te zorgen dat dergelijke onderzoeken eerlijk kunnen worden uitgevoerd.

De omvang van onze aansprakelijkheid

6.4. Wij zijn slechts aansprakelijk voor materiële schade of verlies, als die is veroorzaakt door onze nalatigheid, tekortkoming of onrechtmatig handelen of nalaten, en alleen met inachtneming van de in artikel 6 en artikel 7 vermelde beperkingen;

6.5. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige immateriële schade (inclusief, maar niet beperkt tot winstderving of verlies van goodwill) of voor enige andere speciale of indirecte verliezen, kosten, schade of.

6.6. Wij zijn in geen geval aansprakelijk:

(a) indien er materiële verschillen zijn (dat wil zeggen meer dan 10% verschil) tussen de aangegeven maten en gewichten en de werkelijke afmetingen en gewichten.

(b) met betrekking tot de voorwerpen op de lijst met Verboden voorwerpen; Voorwerpen met Bijzondere Bepalingen en 'Geen compensatie'-lijsten, tenzij anders door ons vermeld.

De beperking van het bedrag van onze aansprakelijkheid

6.7. Als wij aansprakelijk zijn, om welke reden dan ook, zullen we (altijd onderhevig aan artikel 7) alleen aansprakelijk zijn tot de volgende bedragen in de volgende gevallen:

(a) Als we een volledige Verzending verliezen of beschadigen, zullen wij aansprakelijk zijn tot een maximum van EUR 50. Als dit maximale bedrag hoger is dan de werkelijke waarde van de Verzending, dan zullen wij slechts aansprakelijk zijn voor de volledige waarde van deze Verzending;

(b) Als we een deel van een Verzending verliezen of beschadigen, wordt het bedrag dat is bepaald op grond van artikel 6.7 (a) evenredig verlaagd tot het percentage dat de werkelijke waarde van dat deel van de Verzending bedraagt van de werkelijke waarde van de gehele Verzending (dus bij wijze van illustratief voorbeeld, indien de gehele zending EUR 50 waard was, en een kwart ervan is verloren of beschadigd, zullen we slechts aansprakelijk zijn voor 25% van het bedrag, volgens clausule 6.7 (a), dat wil zeggen EUR 12,50;

(c) Als we u verlies of schade berokkenen die op een andere manier ontstaan is, met een maximum van EUR50 met betrekking tot welke Verzending dan ook.

Als u denkt dat het potentiële verlies dat zou kunnen worden veroorzaakt door verlies of beschadiging van (een deel van) de Verzending de hierboven genoemde bedragen zou overschrijden, moet u aparte verzekeringsdekking bij een geschikte verzekeraar afsluiten om dergelijke potentiële verliezen te dekken, of een hogere extra vergoeding bij ons afsluiten. Als u dat niet doet, zijn wij niet aansprakelijk zijn voor meer dan de hierboven genoemde bedragen en bent u verantwoordelijk voor de risico's in iedere omvang die niet door middel van een dergelijke dekking of verzekering (of afwezigheid daarvan) worden gedekt.

U kunt een hogere extra vergoeding bij ons afsluiten door tijdens het boekingsproces een hogere waarde aan te geven en de extra kosten te betalen zoals aangegeven tijdens het boekingsproces. Indien u een hogere extra vergoeding hebt afgesloten wordt onze aansprakelijkheid verhoogd tot te bewijzen schade met een maximum van de aangegeven hogere waarde. Er kan geen hogere waarde worden aangegeven die de werkelijke waarde van de goederen te boven gaat, en nooit meer dan EUR 5.000.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het terugbetalen van de waarde die de Verzending had op dat moment dat u deze kocht. Door hun aard zijn Verzendingen onderhevig aan afschrijvingen. U wordt geadviseerd een "nieuw voor oud"-verzekering af te sluiten als u op deze manier wenst te worden gecompenseerd. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de in artikel 6 bepaalde bedragen en op basis van de reële waarde op het moment van verlies of beschadiging.

6.8. Als een claim ontstaat als gevolg van schade aan het geheel of een deel van een Verzending en als we de claim afwikkelen voor een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de Verzending, dan hebben wij het recht om aanspraak op eigendom van de Verzending te maken en te handelen zoals wij juist achten. Ter voorkoming van twijfel, wij zullen verantwoordelijk zijn voor de kosten van het herstel van de Verzending.

6.9. Als u een aantal afzonderlijke pakketten wilt combineren, moet u deze in een buitenste doos of verpakking doen die alle individuele pakketten volledig omvat. Als u dit niet doet en een individueel pakket raakt los tijdens het transport, resulterend in het verlies van een of meer exemplaren, en voor de resterende pakketten worden getekend door de ontvanger, aanvaardt u dat u geen claim kunt indienen voor verlies of gedeeltelijk verlies van die Verzending.

Verboden voorwerpen, voorwerpen met Bijzondere Bepalingen en 'Geen compensatie'-voorwerpen

6.10. Bepaalde andere voorwerpen worden zonder vergoeding voor schade of verlies en op eigen risico vervoerd. Een lijst hiervan is hier(https://www.upstoday.com) te vinden.

Voor de duidelijkheid: wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of schade veroorzaakt aan of door een van de voorwerpen op deze lijsten, en hoe een dergelijk verlies of schade dan ook is veroorzaakt, noch uit contract, schending van een wettelijke verplichting, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins.

Houd er rekening mee dat ook als u een verzekering met betrekking tot een van deze voorwerpen kunt afsluiten, dit op geen enkele wijze afdoet aan de in artikel 6.11 vermelde bepalingen.

Bijzondere bepalingen:

6.11

(a) Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit een van de Uitgezonderde risico's.

(b) Indien wij op enig moment worden verhinderd of vertraagd met het starten, uitvoeren of voltooien van een van de Services als gevolg van een staking, blokkade, arbeidsgeschil, weersomstandigheden, files, mechanisch defect of verstopping van een openbare of particuliere weg of snelweg of enige andere oorzaak buiten onze controle, hebt u geen recht op schadevergoeding voor enige schade die u als gevolg hiervan zou kunnen lijden, OP VOORWAARDE DAT, als de vertraging wordt veroorzaakt door de mechanische fout van een van onze voertuigen, wij ons best zullen doen om een vervangend voertuig met een minimale vertraging te sturen.

(c) Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor een late levering of gemiste levering of niet-levering, veroorzaakt door of mede door een gebrekkige of dubbelzinnige etikettering van een Verzending en u gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn om ervoor te zorgen dat dergelijke etikettering duidelijk en eenduidig is.

Uw Verzuim

6.12. Als de uitvoering van enige van onze verplichtingen op grond van deze overeenkomst wordt verhinderd of vertraagd door uw handelen of nalaten of doordat u aan enige relevante verplichting niet voldoet ("Uw Verzuim"):

(a) hebben wij (zonder beperking van onze andere rechten of rechtsmiddelen) het recht om de uitvoering van de Service(s) op te schorten totdat Uw Verzuim hersteld is en hebben wij het recht om beroep op Uw Verzuim te doen, als Uw Verzuim de uitvoering van onze verplichtingen vertraagt of tegenhoudt;

(b) zijn wij niet aansprakelijk voor enige kosten of schade die u lijdt, die direct of indirect voortvloeien uit het gebrek of de vertraging in de uitvoering van enige van onze verplichtingen; en

(c) dient u ons via een schriftelijk verzoek eventuele ontstane kosten of verliezen vergoeden die direct of indirect voortvloeien uit Uw Verzuim.

7. Internationaal Vervoer

7.1. Als we worden gevraagd een Verzending op te halen uit, of te versturen naar een land buiten Nederland, zullen onze voorwaarden voor aansprakelijkheid (onder voorbehoud van art.

7.2. hieronder) worden beheerst door de desbetreffende bepalingen van het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg 1956 (zoals gewijzigd) ("het CMR-Verdrag") en, in het bijzonder artikel 17 en volgende en de bepalingen van het CMR-Verdrag worden geacht in deze overeenkomst te zijn opgenomen en van toepassing zijn in plaats van enige daarmee niet verenigbare voorwaarde in deze Overeenkomst. We kunnen een exemplaar van deze bepalingen verstrekken, indien gevraagd, maar zelfs als deze niet worden gevraagd, wordt u geacht ze te hebben gelezen, te begrijpen, ermee akkoord te gaan, en ermee akkoord te gaan dat ze in deze Overeenkomst opgenomen zijn.

7.3. Indien het vervoer van Verzendingen via de lucht gebeurt en er in een ander land dan het land van vertrek wordt gestopt, dan zal in het algemeen het Verdrag van Montreal als gewijzigd van toepassing zijn op dat deel van het vervoer door de lucht en is in het bijzonder is onze maximale aansprakelijkheid met betrekking tot het verlies van of schade aan een dergelijke Verzending tijdens luchtvervoer beperkt tot het in het Verdrag van Montreal vermelde bedrag (namelijk 19 SDR per kg van het bruto gewicht (dat wil zeggen met inbegrip van alle verpakking) van de Verzending).

7.4. Als (a) wij namens u, de ontvanger of een andere partij belastingen, invoerrechten of heffingen moet betalen, of (b) de ontvanger of een andere partij ingevolge de gekozen factureringsoptie kosten verschuldigd is, of (c) invoerrechten, belastingen, boetes, kosten of uitgaven, die correct of incorrect worden opgelegd door overheidsinstanties of door elke omstandigheid gemaakt zijn door ons, inclusief door het feit dat u of de ontvanger niet de juiste documentatie heeft verstrekt of niet over de juiste vergunning of licenties beschikt die vereist zijn met betrekking tot het vervoer, zult u hoofdelijk en in solidum samen met de ontvanger en dergelijke derden aansprakelijk zijn tegenover ons voor deze bedragen. In dergelijke situatie zullen wij in eerste instantie betaling van deze bedragen vragen aan de ontvanger of, in het betreffende geval, aan de andere partij, hetgeen niet afdoet aan uw aansprakelijkheid voor die bedragen. Indien wij niet onmiddelijk een volledige vergoeding van dit bedrag ontvangen van enige van de bovenstaande partijen , is dat bedrag op eerste verzoek door u verschuldigd. Wij zijn niet gehouden een vordering in te stellen tegen de ontvanger of de andere partij. In geval van twijfel rust de bewijslast dat de bedragen betaald zijn op u.

7.5. U erkent en gaat ermee akkoord dat voor alle zendingen die moeten worden afgeleverd in de Europese Unie of Noord-Ierland, een goederencode moet worden aangegeven tijdens het boekingsproces (zie https://www.gov.uk/trade-tariff). De goederencode classificeert goederen voor import en export en stelt de douane in staat te bepalen of er belastingen en / of rechten verschuldigd zijn. Als de lokale douaneautoriteit bepaalt dat er extra belastingen of heffingen verschuldigd zijn omdat u ons een onjuiste communautaire code voor uw zending heeft verstrekt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de douaneautoriteit dergelijke belastingen of heffingen zal opleggen, die de ontvanger van de goederen zal moeten betalen. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wanneer u een Service Order plaatst voor een zending die moet worden afgeleverd in de Europese Unie of Noord-Ierland, u de juiste goederencode selecteert en dat deze naar uw beste weten nauwkeurig is. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid als dergelijke aanvullende belastingen of heffingen in dergelijke omstandigheden verschuldigd zijn. 

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid als dergelijke aanvullende belastingen of heffingen in dergelijke omstandigheden verschuldigd zijn.

7.6. De bepalingen in artikel 8.6 zijn van toepassing op artikel 7.

8. Claims en Terugbetalingen

8.1. We zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade, tenzij u ons hiervan op de hoogte stelt via onze website www.upstoday.com of door een schriftelijke kennisgeving aan The Cube, Coe Street, Bolton, BL3 6BU, U.K. binnen:

(a) 14 dagen na aflevering van de Verzending in het geval van schade aan een volledige of een deel van een Verzending of het verlies van een deel van een Verzending;

(b) en in alle andere gevallen (waaronder, maar niet beperkt tot, verlies van een volledige Verzending) binnen 28 dagen waarop de zending werd opgehaald of door ons ontvangen.

Een claim indienen

8.2. De procedure voor het indienen van een claim voor verlies, schade, gedeeltelijke schade of restitutie ("Claim") is als volgt:-

(a) Log in op de "Mijn Account"-sectie op onze website www.upstoday.com.

(b) In de "Een nieuwe claim indienen"-sectie klikt u op "Claim opstellen".

(c) Vul de gegevens in zoals aangegeven.

(d) Klik op "Indienen".

8.3. Zodra uw claim aan ons voorgelegd is, zullen we deze bekijken alvorens te beslissen of we in staat zijn om een aanbod te doen om uw claim af te wikkelen.

8.4. U wordt in kennis gesteld van onze beslissing of we in staat zijn om uw claim af te wikkelen of welk aanbod wij bereid zijn te doen ("Ons aanbod"), in het gedeelte "Uw Claims" op de pagina "Mijn Boekingen" bij "Mijn Account".

Ons aanbod accepteren

8.5. De procedure voor het accepteren van Ons aanbod gaat als volgt:

(a) Log in op "Mijn Account"

(b) Klik op "Accepteer aanbod".

(c) Kies een van de 3 betalingsmogelijkheden.

(d) Vul de gegevens in van de rekening waarop u wilt dat Ons aanbod wordt gestort. Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste rekeninginformatie in de velden in te voeren. Houdt u er rekening mee dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele onjuiste gegevens die door u zijn verstrekt. Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet verplicht om verdere betalingen te verrichten in het geval dat u onjuiste gegevens hebt verstrekt. Verder zijn wij niet gehouden om enige betaling op een onjuiste rekening als gevolg van door u verstrekte onjuiste gegevens terug te vorderen.

Verzendingen die zijn teruggestuurd naar de afzender

8.6. Wanneer een Verzending wordt Teruggestuurd naar de afzender, zullen wij u 14 dagen geven om de Verzending op te halen. Indien u dit niet doet, zijn wij gerechtigd om ons ervan te ontdoen. We zijn in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ons door dit recht uit te oefenen als u de verzending niet binnen de aangegeven termijn ophaalt.

9. Uw Vrijwaring

9.1. We nemen aan, voor het doel van deze Overeenkomst, dat u de enige eigenaar bent van elk voorwerp, verzonden in de Verzending, maar als een andere persoon een claim tegen ons indient voor het verlies van of schade aan dergelijke artikelen die onze aansprakelijkheid te buiten gaat, dan gaat u ermee akkoord dat u ons dient te vrijwaren voor alle schade of aansprakelijkheden die wij lijden door die claim (inclusief alle juridische kosten en uitgaven) en gaat u ermee akkoord dat wij in deze omstandigheden geen enkele aansprakelijkheid tegenover u hebben, ongeacht of dergelijke claims eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid, zoals neergelegd in deze overeenkomst, overschrijden.

9.2. U stemt ermee in om ons te vrijwaren voor alle schade of aansprakelijkheden door het verlies van, of het niet kunnen leveren van, een Verzending, veroorzaakt door een gebrekkige of dubbelzinnige etikettering van die Verzending.

9.3. U stemt ermee in om ons te vrijwaren voor alle schade of aansprakelijkheden door een overtreding door u van een van uw verplichtingen uit hoofde van artikel 11.

10. Betaling

10.1. Als u een zakelijke klant bent met een zakelijk account dan;

(a) u betaalt ons binnen 7 dagen nadat de betreffende factuur aan u is verstrekt, waarbij deze factuur achteraf maandelijks wordt uitgegeven;

(b) zonder beperking van enig ander recht of rechtsmiddel van ons, als u (alleen als zakelijke klant) nalaat om een ​​betaling aan ons te doen op de vervaldag voor betaling, hebben we het recht om rente in rekening te brengen over het achterstallige bedrag tegen het tarief van 8% per jaar boven de op dat moment geldende basislening van de Bank of England op dagelijkse basis vanaf de vervaldag tot de datum van de daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, hetzij vóór of na de uitspraak, en per kwartaal; en

 

(c) u zult alle verschuldigde bedragen onder deze Overeenkomst volledig betalen zonder enige aftrek of inhouding, behalve zoals wettelijk vereist, en u bent niet gerechtigd om een ​​krediet, verrekening of tegenvordering tegen ons in te stellen om de inhouding van een dergelijk bedrag in geheel of gedeeltelijk. We kunnen, zonder onze andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, elk bedrag dat u aan ons verschuldigd bent, verrekenen met een bedrag dat u aan ons verschuldigd bent.

10.2. Als u geen zakelijke klant bent met een zakelijk account, betaalt u alle kosten die van toepassing zijn op de door ons geleverde Service (s) in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden in de Service Order.

10.3. We brengen onze Service (s) in rekening op basis van de afmetingen en het gewicht van elke Zending. We kunnen de afmetingen en / of het gewicht van elke zending controleren. In het geval dat we constateren dat de afmetingen en / of het gewicht van een zending door u te laag zijn aangegeven, gaat u ermee akkoord:

(a) we brengen onze Service (s) in rekening op basis van de afmetingen en het gewicht van elke Zending. We kunnen de afmetingen en / of het gewicht van elke zending controleren. In het geval dat we constateren dat de afmetingen en / of het gewicht van een zending door u te laag zijn aangegeven, gaat u ermee akkoord:

(b) we kunnen prijsverschillen aan u in rekening brengen in overeenstemming met onze huidige tarieven en kunnen ook administratiekosten in rekening brengen voor het corrigeren van dergelijke onderbetaling / extra kosten (samen “Correctiekosten”);

(c) als u een zakelijke klant bent met een zakelijk account, de correctiekosten te betalen in overeenstemming met clausule 10.1;

(d) Als u geen zakelijke klant bent met een zakelijke account, machtigt u ons om de correctiekosten rechtstreeks van de betaalpas / creditcard, Prepay of PayPal-rekening te debiteren die u hebt gebruikt om de oorspronkelijke betaling te verrichten. Als de correctiekosten (geheel of gedeeltelijk) niet op deze manier kunnen worden betaald, is het saldo verschuldigd binnen 7 dagen nadat een relevante factuur aan u is uitgegeven; en

(e) we kunnen de uitvoering van de Service (s) opschorten totdat de correctiekosten door ons zijn ontvangen. Als we dit recht uitoefenen, zijn we onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor kosten of verliezen die direct of indirect voortvloeien en dat u hierdoor kunt lijden en zijn de artikelen 6.13 en 8.12 van toepassing

10.4. Als de levering van een Service (s) betekent dat we een Zending op een feestdag moeten leveren, hebben we het recht om een ​​redelijke extra vergoeding te maken voor eventuele extra kosten die we hierdoor maken.

10.5 Alle vermelde kosten, hetzij per factuur of in de Serviceorder, zijn exclusief toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde, die wordt toegevoegd aan het totale bedrag dat door u moet worden terugbetaald.

10.6 Van tijd tot tijd kunnen we u een kortingscode verstrekken die u bij uw bestelling kunt gebruiken. U mag een kortingscode slechts één keer gebruiken voor één bestelling.

10.7 In het geval dat u dezelfde kortingscode gebruikt bij meer dan één bestelling, kunnen wij, naar eigen goeddunken:

(a) stop met handelen met u en / of uw bedrijf;

(b) uw vermogen om bij ons bestellingen te plaatsen verwijderen; en / of

(c) onderschep uw zending (en) en stuur deze door naar ons depot in Bolton. Er zijn administratiekosten van 15,00€ per zending van toepassing indien u wenst dat de zending (en) opnieuw worden verzonden en / of opgehaald.

10.8 Wij hebben het recht om alle eigendomsrechten of pandrechten (“pandrecht”) (inclusief het recht op verwijdering van de zending) uit te oefenen die voor ons beschikbaar zijn over een zending in ons bezit tegen u. We hebben het recht om het bovenstaande pandrecht af te dwingen, niettegenstaande de titel van de zending.

11. Prepay

11.1. Steeds waar wij klanten een systeem van betaling op rekening aanbieden waar bonuskrediet wordt toegepast op dergelijke rekeningen, zullen we verwijzen naar een dergelijk systeem als "Prepay" en zijn de bepalingen van dit artikel 11 van toepassing.

11.2. Uw huidige Prepay-tegoed en eventuele bonuskrediet worden afzonderlijk geregistreerd en het totale saldo van deze kredieten worden in uw account weergegeven via onze website.

11.3. Wanneer u akkoord gaat met de Serviceorder, zal ons systeem uw prepay-tegoed en bonuskrediet controleren. De in de Serviceorder vastgestelde prijs wordt afgetrokken van het saldo. Indien een dergelijke aftrek zou resulteren in een negatief saldo, dan dient u het verschil in overeenstemming met de bepalingen in artikel 10 (Betaling) aan te vullen. Wij kunnen telkens een minimum Prepay-limiet instellen op kredietbetalingen aan uw Prepay-account en deze zullen via onze website aan u worden gemeld (momenteel EUR 20).

11.4. Elke betaling op een rekening van het Prepay-systeem moet worden beschouwd als een vergoeding voor diensten die bij ons zullen worden geboekt. Na de eerste terugbetalingsperiode zoals hieronder beschreven, zijn wij gehouden diensten te verlenen tot de waarde van het rekeningsaldo. Liquide middelen worden niet vergoed, behalve in gevallen waarin u een gebrekkige service hebt ontvangen en een terugbetaling van het ongebruikte Prepay cash saldo hebt verzocht. Een dergelijke terugbetaling zal altijd onder toepassing van de bepalingen in artikel 6 worden verstrekt en onder voorbehoud dat u te allen tijde aan uw verplichtingen uit hoofde van artikel 12 voldoet.

11.5. Als u gedurende een periode van 6 maanden geen boekingen plaatst, zullen we een e-mail naar het adres in uw accountgegevens sturen om u aan uw saldo te herinneren. Dit wordt herhaald na 12 maanden en na 18 maanden. Als een periode van 24 maanden is verstreken zonder boekingen, nemen we aan dat u uw account niet meer zal activeren, zal het Prepay-saldo vervallen en zult u hier geen verdere aanspraak meer op hebben (inclusief het betalen voor diensten).

11.6. Als u van gedachten verandert na het doen van een betaling op rekening, kunt u een verzoek om terugbetaling indienen. De procedure voor het aanvragen van een terugbetaling van uw prepay-saldo of anderszins is hierboven neergelegd in artikel 8. In dergelijke gevallen wordt het terugbetaalde bedrag: de som van de oorspronkelijke betaling minus de waarde van enige boeking.

12. Uw verplichtingen

12.1. U stemt ermee in dat:

(a) u ervoor zorgt dat de door u verstrekte informatie in de Orderplanning volledig en accuraat is;

(b) u met ons samenwerkt in alle zaken die betrekking hebben op onze levering van de Service(s);

(c) u ons toegang geeft tot uw pand, kantoorruimte en andere faciliteiten, zoals redelijkerwijs nodig is als het een Ophaalpunt of Afleverpunt is en u bent er verantwoordelijk voor dat de gebouwen vrij van schadelijke stoffen zijn en geen gezondheids- en veiligheidsrisico voor ons vormen;

(d) u ons voorziet van de informatie en materialen die wij redelijkerwijs kunnen verlangen om de Service(s) te leveren en ervoor te zorgen dat deze informatie accuraat is in alle materiële opzichten.

12.2. U gaat ermee akkoord dat wij niet gehouden zijn, en dat u ons er niet toe dient te brengen, om iets te vervoeren als het illegaal of onrechtmatig zou zijn voor ons om dat te doen (hetzij in Nederland, hetzij in een ander land waarin een Verzending moet worden geleverd). U stemt ermee in dat als u dit doet, u ons zult vrijwaren voor eventuele verliezen en/of schade die wij daardoor zouden kunnen lijden.

12.3. We zullen, zonder specifieke afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, de volgende goederen niet vervoeren: vee; vloeistoffen; bederfelijke goederen; gassen; pyrotechniek; wapens; munitie; corrosieve; giftige; ontvlambare; explosieve; oxiderende of radioactieve stoffen. Daarnaast zullen we geen producten vervoeren die op onze lijst van Verboden voorwerpen hierboven staan.

12.4. Wij behouden ons het recht om eventuele pakketten te weigeren die noch uw eigendom zijn, noch namens u verzonden zijn.

12.5. U begrijpt dat:

(a) Alle zendingen bij het Afleverpunt worden geaccepteerd en dat de ontvanger onze chauffeur een deugdelijk ontvangstbewijs zal geven. U gaat ermee akkoord dat dit ontvangstbewijs sluitend bewijs van aflevering van de Verzending oplevert. Dit artikel 12.5 (a) is niet van toepassing wanneer dat ontvangstbewijs wordt verkregen als gevolg van fraude, samenzwering of oneerlijkheid door onze chauffeur.

(b) Als er een staking is door uw medewerkers, of de werknemers van een persoon die de levering ontvangt, dan gaat u ermee akkoord dat onze vertegenwoordiger niet wordt gevraagd om extra verplichtingen uit te voeren, of om een staking te breken.

13. Diversen

13.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, omvatten "werkdagen" geen zaterdagen, zondagen en feestdagen.

13.2. Wij zullen geen enkele terugbetaling of verlaging van de kosten verstrekken als we minder pakketten ontvangen dan u hebt geboekt.

14. Aard van de Overeenkomst

14.1. Deze Overeenkomst, het CMR-Verdrag en het Verdrag van Montreal (voor zover deze van toepassing zijn), zullen de gehele overeenkomst tussen u en ons vormen en het contract zal niet (worden geacht) de bepalingen van andere documenten (te) bevatten. Bovendien zullen deze Overeenkomst en de documenten die hierboven genoemd worden, voorrang hebben op enige eerdere overeenkomst, garantie of verklaring gedaan of gegeven door ons met betrekking tot de in de Service Order opgenomen Service(s).

15. Aanpassing

15.1. Geen aanpassing, wijziging of intrekking van de voorwaarden van deze Overeenkomst (anders dan de Service Order) is bindend voor ons, tenzij en totdat deze schriftelijk wordt bevestigd door een bestuurder van ons en ter voorkoming van twijfel wordt verklaard dat uitsluitend een bestuurder de bevoegdheid heeft om te onderhandelen of een verbintenis namens ons aan te gaan, welke ons (misschien) zal betrekken (zonder deze clausule) in juridische aansprakelijkheid.

16. Beëindiging

16.1. Deze Overeenkomst kan worden beëindigd door beide partijen, als zij de ander één maand van tevoren schriftelijk van haar wens om deze overeenkomst te beëindigen op de hoogte brengt. Deze overeenkomst kan ook onmiddellijk worden beëindigd indien de wederpartij handelt in strijd met een van haar verplichtingen krachtens deze overeenkomst of in geval van faillissement, surséance, schuldsanering, liquidatie, of als de wederpartij een bewindvoerder of curator heeft benoemd over een van haar of zijn bezittingen of inkomsten of regelingen heeft getroffen met of ten behoeve van zijn of haar schuldeisers.

16.2. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook:

(a) zult u onmiddellijk aan ons alle openstaande onbetaalde facturen en rente betalen en, met betrekking tot geleverde Service(s), waar de Verzending is geleverd maar waarvoor nog geen factuur is ingediend, zullen wij een factuur indienen, die meteen na ontvangst door u dient te worden betaald.

(b) zullen wij met betrekking tot een Verzending waarvoor reeds is betaald en die is ontvangen, maar nog niet afgeleverd, die Verzending afleveren in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst;

(c) zullen we met betrekking tot een Verzending die niet is betaald, maar die wij hebben ontvangen maar niet afgeleverd, die Verzending naar u terugzenden.

(d) zullen de opgebouwde rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen en aansprakelijkheid van de partijen niet worden beïnvloed door het aflopen of beëindigen, waaronder het recht op schadevergoeding ten aanzien van een schending van deze overeenkomst, dat op of vóór de datum van beëindiging of afloop bestond; en

(e)zijn de bepalingen die expliciet of impliciet van kracht zijn na de beëindiging onverminderd van kracht.

17. Toepasselijk recht

17.1. Deze overeenkomst en eventuele geschillen die uit of in verband met het onderwerp voortvloeien (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

17.2. U gaat er te onzen behoeve onherroepelijk mee akkoord dat, onder voorbehoud van het hierna bepaalde, de rechtbanken te Amsterdam de exclusieve bevoegdheid heeft over alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst (inclusief niet-contractuele claims). Niets in deze clausule zal ons recht beperken om een procedure tegen u aan te spannen bij enig ander bevoegd gerecht, al dan niet in een andere jurisdictie, noch zal het aanspannen van procedures in één of meer jurisdicties eraan in de weg staan dat wij een procedure in enige andere jurisdictie kunnen aanspannen, op hetzelfde moment of niet, voor zover toegestaan door het recht van die andere jurisdictie


Loading...