Jesteś w UPSToday.com Polska   
 zmień kraj:          
View this site in English
Monitoruj swoją przesyłkę

Informacje o nas - Warunki

WARUNKI I POSTANOWIENIA

Firma P2G Polska sp. z o. o. obsługuje witrynę internetową UPSToday.com i świadczy usługi wysyłki zakupione w witrynie UPSToday.com na podstawie umowy z firmą UPS.

Adres siedziby P2G Polska sp. z o. o.: ul. Droga Dębińska 3b, 61-555 Poznań, Polska

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych Warunków i postanowień, a w szczególności klauzul 3.2, 6 i 9, które przedstawiają zakres naszej odpowiedzialności w ramach niniejszych warunków, a także zwalniają nas z odpowiedzialności wobec użytkownika w określonych warunkach.

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych Warunków i postanowień, a w szczególności klauzul 3.2, 6 i 9, które przedstawiają zakres naszej odpowiedzialności w ramach niniejszych warunków, a także zwalniają nas z odpowiedzialności wobec użytkownika w określonych warunkach.

Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre towary są zabronione i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem naszych usług. Towar można sprawdzić na liście zabronionych towarów tutaj.

Niektóre inne towary wymagają więcej informacji od użytkownika, zanim będzie możliwe ich przesłanie za pośrednictwem naszej Usługi. Należy sprawdzić swój towar na liście wymaganych informacji dodatkowych tutaj.

Standardowe warunki umowy

1. Definicje

Następujące terminy używane w niniejszych Warunkach mają poniższe znaczenie:

(a) „Przesyłka” oznacza dowolne towary dowolnego rodzaju, które zostaną, mogą zostać lub mają zostać odebrane przez nas od dowolnego nadawcy pod określonym adresem w celu przetransportowania i dostarczania przez nas do dowolnego odbiorcy pod dowolnym innym adresem w rozumieniu prawa pocztowego.

(b) „Uszkodzona przesyłka” oznacza Przesyłkę, która nie jest już w stanie, jaki został odebrany przez nas, lub która stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

(c) „Ponadwymiarowa” — przesyłka jest uznawana za Ponadwymiarową, jeśli przekracza ciężar i wymiary przesyłki dostarczanej w ramach określonej usługi (różne usługi mają różne ograniczenia, więcej informacji na: upstoday.com/pl.

(d) „Zabronione towary” oznacza towary, których nie można przesyłać za pośrednictwem jakiekolwiek Usługi.

(e) „Zakupione” oznacza zaakceptowanie Zlecenia usługi.

(f) „Punkt odbioru” oznacza adres, spod którego Przesyłka jest otrzymywana lub odbierana przez nas.

(g) „Punkt dostawy” oznacza adres, na który dostarczamy dowolną Przesyłkę.

(h) „Wykluczone ryzyko” oznacza:

(i) wojnę, inwazję, działanie obcej armii, walki (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana), wojnę cywilną, rebelię, rewolucję, powstanie, przewrót dokonany przez wojsko lub uzurpatora oraz szaber, kradzież lub splądrowanie związane z takimi wydarzeniami, i/lub

(ii) promieniowanie jonizujące lub zanieczyszczenie radioaktywne spowodowane dowolnym paliwem nuklearnym lub odpadami nuklearnymi wynikającymi ze spalenia paliwa nuklearnego, i/lub

(iii) radioaktywne, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne właściwości dowolnego wybuchowego podzespołu lub składnika nuklearnego, i/lub

(iv) fale ciśnieniowe spowodowane przez samolot lub inne statki powietrzne podróżujące z prędkością dźwięku lub szybszą, i/lub

(v) brak, uszkodzenie lub nieadekwatność opakowania używanego dla Przesyłki.

(i) „Zlecenie usługi” oznacza podsumowanie zamówienia wyświetlane podczas procesu zamawiania, które zostaje potwierdzone dla użytkownika w potwierdzającej wiadomości e-mail, która jest wysyłana po zaakceptowaniu zlecenia.

(j) „Niniejsza umowa” oznacza te warunki wraz ze Zleceniem usługi.

(k) „My, nasz lub nasze” oznacza firmę Parcel2Go.com Ltd wraz z jej dyrektorami, pracownikami dowolnych podwykonawców będących agentami lub kurierami działającymi w jej imieniu.

(l) „Użytkownik” oznacza klienta, który nawiązał z nami umowę przedstawioną w Zleceniu usługi.

(m) „Zwrócona do nadawcy” — Przesyłka może zostać zwrócona do nadawcy, jeśli odbiorca odesłał ją do nas, a użytkownik:-

(i) nie odbiera tego towaru;

(ii) nie opłaca nieuregulowanych opłat; i/lub

(iii) jeśli towar został dostarczony i jest to Pozawymiarowa przesyłka, w przypadku której użytkownik ani odbiorca nie zapłacili dopłaty.

(n) „Usługa” oznacza usługę i przewóz Przesyłki przez nas zgodnie ze szczegółami podanymi w Zamówieniu Usługi, łącznie z usługami kurierskimi, czyli kompletacją, sortowaniem, transportem i dostawą przesyłki kurierskiej zgodnie z przepisami prawa pocztowego. Nie świadczymy usług pocztowych dla dostaw innych niż kurierskie. Dostawy inne niż wysyłki kurierskie stanowią dostawy na podstawie prawa transportowego.

2. Nasze zobowiązania

2.1. Zrealizujemy Usługę lub Usługi podczas obowiązywania niniejszej Umowy w zamian za zapłacenie nam przez użytkownika ceny przedstawionej w Zamówieniu usługi oraz zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

2.2. Mamy prawo do wprowadzenia dowolnych zmian w Usłudze lub Usługach, jakie są niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami lub wymogami bezpieczeństwa, bądź jeśli nie zmieniają one znacząco natury lub jakości Usługi lub Usług. Użytkownik otrzyma powiadomienie o wszystkich takich zmianach.

2.3. Gwarantujemy, że Usługa lub Usługi będą świadczone z użyciem rozsądnej troski i umiejętności.

3. Ładowanie i rozładowywanie

3.1. Jeśli odbiór lub dostawa Przesyłki odbywa się w naszym obiekcie, nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia sprzętu lub robocizny, za wyjątkiem kierowcy odbierającego Przesyłkę, jakie mogą być wymagane w celu załadowania lub rozładowania Przesyłki.

3.2. Dowolna Przesyłka (lub część Przesyłki) wymagająca specjalnego sprzętu do załadowania i rozładowania zostanie przyjęta przez nas do przetransportowania tylko przy założeniu, że taki specjalny sprzęt zostanie udostępniony w Punkcie odbioru i Punkcie dostawy zgodnie z potrzebami. Jeśli taki sprzęt nie będzie dostępny, a my wyrazimy zgodę na załadowanie lub rozładowanie Przesyłki (lub części Przesyłki), w żadnym przypadku nie będziemy odpowiedzialni wobec użytkownika za jakiekolwiek spowodowane szkody (niezależnie od ich przyczyny) podczas ładowania lub rozładowywania Przesyłki. Obejmuje to dowolne szkody, niezależnie od tego, czy zostały one spowodowane naszym zaniedbaniem, a użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie nas z odpowiedzialności i zabezpieczenie nas przed dowolnymi roszczeniami lub żądaniami jakiejkolwiek osoby, które mogą wynikać z naszej zgody na załadowanie lub rozładowanie Przesyłki w takich okolicznościach. To wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku wysyłających, którzy są jednocześnie konsumentami.

4. Odbiór i dostawy

4.1. Dokonamy jednej próby dostawy Przesyłki w normalnych godzinach roboczych. Jeśli nie będziemy mogli uzyskać potwierdzenia dostawy w Punkcie dostawy, użytkownik potwierdza, że możemy podjąć próbę dostarczenia Przesyłki na alternatywny adres w pobliżu Punktu dostawy lub uzyskania potwierdzenia dostawy w tym miejscu pod warunkiem, że odbiorca jest uprawniony do odbioru takiej Przesyłki, a w przypadku powodzenia zgadzamy się pozostawić w Punkcie dostawy szczegóły adresu, na który dostarczyliśmy Przesyłkę, aby odbiorca mógł ją odebrać. Jeśli dostarczenie Przesyłki do Punktu dostawy lub pobliskiego adresu nie będzie możliwe, zwrócimy Przesyłkę do naszego obiektu i pozostawimy odbiorcy Przesyłki prośbę o skontaktowanie się z nami w celu umówienia alternatywnej dostawy do Punktu dostawy.

Jeśli odbiorca nie skontaktuje się z nami w celu umówienia alternatywnej dostawy w ciągu 7 dni, zwrócimy Przesyłkę użytkownikowi na jego koszt (taki koszt musi zostać rozliczony przed dostarczeniem do użytkownika).

4.2. Jeśli uznamy, że Przesyłka stała się Uszkodzoną przesyłką i nie może zostać dostarczona, ponieważ jest lub może być niebezpieczna albo szkodliwa, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowej utylizacji Uszkodzonej przesyłki. Za wyjątkiem sytuacji dotyczącej konsumenta, jeśli Przesyłka stała się Uszkodzoną przesyłką w wyniku naszych działań i była konieczna jej utylizacja, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do kwot określonych w klauzuli 6.7.

5. Podwykonawcy

5.1. Użytkownik potwierdza, że korzystamy z usług firmy UPS (łącznie z jej podwykonawcami) w celu zapewnienia wsparcia naszych usług dla użytkownika (co odbywa się na nasz koszt), a także potwierdza, że my i inny przewoźnik jesteśmy uprawnieni do zabezpieczenia wszystkich warunków niniejszej Umowy, które wykluczają lub ograniczają odpowiedzialność za dowolne szkody lub straty. Użytkownik potwierdza, że nie wnosi żadnych bezpośrednich roszczeń przeciw UPS.

6. Nasza odpowiedzialność

NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA TĘ KLAUZULĘ, A TAKŻE NA PRZEDSTAWIONE W NIEJ OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

6.1. Kiedy użytkownik korzysta z naszych usług jako konsument, żadna część niniejszych warunków nie wpływa na prawa użytkownika w ramach polskich przepisów o ochronie konsumentów.

6.2. Żadne postanowienia niniejszej Umowy nie ograniczają ani nie wykluczają naszej odpowiedzialności za:

(a) śmierć lub obrażenia osobiste spowodowane przez nasze zaniedbanie;

(b) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie błąd.

6.3. Jako odpowiedzialna firma świadczymy Usługi w profesjonalny sposób z zachowaniem odpowiedniego poziomu umiejętności i troski. Mimo to może wystąpić uszkodzenie Przesyłki w wyniku naszej obsługi, a w takich przypadkach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, chyba ze prawo stanowi inaczej. Poniżej przedstawiono przyczyny takiego ograniczenia naszej odpowiedzialności:

(a) Nie możemy w prosty sposób ocenić wartości Przesyłki i kwoty potencjalnych strat użytkownika, które mogą wynikać z uszkodzenia lub zgubienia Przesyłki, ponieważ te informacje są znane lepiej użytkownikowi. W wielu przypadkach takie wartości nie są w ogóle nam znane, gdyż zna je tylko użytkownik;

(b) Potencjalna kwota strat użytkownika, jaka może być spowodowana, z dużym prawdopodobieństwem będzie nieproporcjonalna do kwoty, jaką możemy naliczyć użytkownikowi za świadczenie Usług w ramach niniejszej Umowy.

(c) Chcemy maksymalnie ograniczyć koszty świadczenia naszych Usług na rzecz użytkowników;

(d) W świetle powyższego chcemy ograniczyć naszą odpowiedzialność za wszelkie szkody użytkownika do poziomu, który uważamy za proporcjonalny do naszych niskich opłat za świadczenie Usług. Odpowiednie kwoty przedstawiono w klauzuli 6.5;

(e) W niniejszych Warunkach szkoda użytkownika oznacza wszelkie szkody poniesione przez użytkownika (łącznie z utratą lub uszkodzeniem Przesyłki lub dowolną inną stratą, niezależnie od tego, czy była ona znana użytkownikowi lub nam w momencie zawierania niniejszej Umowy), niezależnie od jej przyczyny, ale wyłącznie w wyniku naszego zaniedbania, naruszenia zobowiązań bądź innego niewłaściwego działania lub pominięcia (co obejmuje wszelkie celowe niewłaściwe działania lub pominięcia), a także wyniku dowolnego naruszenia dowolnych warunków niniejszej Umowy bądź dowolnych warunków wynikających ze statutu (jeśli mają zastosowanie);

(f) Wszelkie otrzymane przez nas roszczenia będziemy badać szybko i uczciwie. Takie badania są jednak dokładniejsze i łatwiejsze do wykonania wkrótce po wystąpieniu straty lub szkody, dlatego też w niniejszej Umowie przedstawiono ramy czasowe, jakie są niezbędne do uczciwego przeprowadzenia takich badań.

Stopień naszej odpowiedzialności za Usługi kurierskie

6.4. Ponosimy odpowiedzialność za szkody lub straty użytkownika, wyłącznie jeśli zostały one spowodowane naszym zaniedbaniem, naruszeniem zobowiązań bądź innym niewłaściwym działaniem lub pominięciem, zgodnie z ograniczeniami przedstawionymi w klauzulach 6 i 7.

(a) Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usług kurierskich, jeśli jest ono wynikiem: (i) siły wyższej; (ii) przyczyn leżących po stronie wysyłającego lub odbierającego, które nie powstały z naszej winy; (iii) naruszenia prawa pocztowego lub niniejszych warunków przez wysyłającego lub odbiorcę; lub (iv) charakterem przesyłki;

(b) jeśli ponosimy odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Usług kurierskich, wówczas nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do kwot wyszczególnionych w niniejszych warunkach, o ile takie ograniczenia nie mają zastosowania, jeśli niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie z naszej strony Usług kurierskich jest wynikiem: (i) deliktu; (ii) naszej umyślnej winy; (iii) naszego rażącego zaniedbania. W takim przypadku będziemy ponosić odpowiedzialność zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego;

(c) jeśli działanie lub zaniedbanie, które spowodowało powstanie szkody obejmowało niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usług kurierskich i jednocześnie stanowiło podstawę dla naszej odpowiedzialności deliktowej, wówczas wysyłający będzie uprawniony do wnioskowania o naprawę szkody wyłącznie na podstawie i w zakresie wyszczególnionym w punkcie 6.4;

(d) zapisy punktów 6.5, 6.6, 6.7 oraz 6.12 tych warunków nie będą miały zastosowania w przypadku Usług kurierskich.

Zakres naszej odpowiedzialności za Usługi niebędące usługami kurierskimi

6.5. Ponosimy odpowiedzialność za szkody lub straty użytkownika wyłącznie, jeśli zostały one spowodowane naszym zaniedbaniem, naruszeniem zobowiązań bądź innym niewłaściwym działaniem lub pominięciem, zgodnie z ograniczeniami przedstawionymi w klauzulach 6 i 7.

6.6. W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie lub pośrednie (w tym za utratę zysków lub dobrego imienia), a także za wszelkie inne specjalne lub pośrednie straty, koszty, szkody lub roszczenia, które nie wynikają naturalnie z naszego zaniedbania, naruszenia zobowiązań bądź innego niewłaściwego działania lub pominięcia, chyba że prawo stanowi inaczej.

O ile prawo nie stanowi inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika:

(a) w przypadku znaczących niezgodności (co oznacza różnicę przekraczającą 10%) między zadeklarowanymi a rzeczywistymi wymiarami i ciężarem.

(b) w przypadku towarów znajdujących się na listach Zabronionych towarów, Towarów objętych warunkami specjalnymi, chyba że stwierdzimy inaczej.

Ograniczenie kwoty naszej odpowiedzialności

6.8. W przypadku odpowiedzialności wobec użytkownika z jakiejkolwiek przyczyny, nasza odpowiedzialność (zawsze zgodnie z klauzulą 7) będzie ograniczona do następujących okoliczności

(a) O ile nie zadeklarowano wyższej wartości niż kwota podana w niniejszych warunkach, to jeśli utracimy (przesyłki niezlokalizowane w ciągu 30 dni od spodziewanej daty dostawy zostaną uznane za utracone) lub zniszczymy Przesyłkę, to będziemy odpowiedzialni na kwotę maksymalnie 250 złotych. Jeśli jednak ta maksymalna kwota jest większa niż rzeczywista wartość Przesyłki, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do pełnej wartości tej Przesyłki;

(b) Jeśli utracimy lub zniszczymy część Przesyłki, kwota sumy określona zgodnie z powyższą klauzulą 6.8(a) zostanie obniżona proporcjonalnie w celu odzwierciedlenia udziału rzeczywistej wartości tej części Przesyłki względem rzeczywistej wartości całej Przesyłki (dla przykładu, jeśli cała Przesyłka miała wartość 250 złotych, a my utraciliśmy lub uszkodziliśmy jej jedną czwartą, nasza odpowiedzialność wyniesie tylko 25% kwoty obliczonej zgodnie z powyższą klauzulą 6.7(a), tzn. 62,50 złotych dla usługi o wartości 250 złotych oraz 25 złotych dla usługi o wartości 100 złotych);

(c) Jeśli spowodujemy stratę lub szkodę w jakikolwiek inny sposób, kwota wyniesie maksymalnie 250 złotych w odniesieniu do dowolnej Przesyłki.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że potencjalna strata Użytkownika spowodowana utratą lub zniszczeniem całości (lub części) Przesyłki przekroczy kwoty podane powyżej, wówczas Użytkownik musi podać wyższą wartość Przesyłki, lecz nie wyższą niż standardowa wartość takiej przesyłki i wnieść dodatkową opłatę. Jeśli użytkownik tego nie zrobi, nie będziemy odpowiedzialni za kwoty przekraczające kwoty podane powyżej, a użytkownik będzie odpowiedzialny za ryzyko związane z kwotami nieobjętymi takim ubezpieczeniem (lub jego brakiem).

Jeśli użytkownik zadeklaruje wyższą wartość Przesyłki, nasza odpowiedzialność zostanie zwiększona do wartości udowodnionych szkód bez przekraczania zadeklarowanej wartości. Zadeklarowana wartość nie może być wyższa niż rzeczywista wartość towarów lub 250 złotych.

Z wyjątkiem przypadku, gdy zadeklarowano wyższą wartość, nie będziemy zobowiązani do zwrotu wartości Przesyłki w momencie jej zakupienia przez użytkownika. Ze względu na swoją naturę Przesyłki podlegają deprecjacji. Zalecamy wykupienie polisy ubezpieczeniowej typu „nowy towar za stary” od odpowiedniego ubezpieczyciela, aby uzyskać odszkodowanie tego typu. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do kwot podanych w klauzuli 6 i jest oparta na rzeczywistej wartości w dniu utraty.

6.9. W przypadku zgłoszenia roszczenia w wyniku uszkodzenia całej Przesyłki lub jej części, a my rozstrzygniemy roszczenie na kwotę równą lub większą wartości Przesyłki, zyskamy uprawnienie do przejęcia własności Przesyłki i dalszego postępowania z nią w uznany przez nas sposób. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, ponosimy odpowiedzialność za koszty odzyskania Przesyłki.

6.10. Jeśli użytkownik chce połączyć kilka oddzielnych przesyłek, musi je umieścić w opakowaniu zewnętrznym lub opakowaniu, które całkowicie otacza każdą oddzielną przesyłkę. Jeśli użytkownik tego nie zrobi, a poszczególne oddzielne przesyłki zostaną rozdzielone podczas transportu, co spowoduje zgubienie jednej lub wielu przesyłek, użytkownik akceptuje, że po podpisaniu odbioru pozostałych przesyłek przez odbiorcę nie będzie mógł zgłosić roszczenia dotyczącego utraty lub częściowej utraty tej przesyłki.

Zabronione towary

6.11. Prosimy zwrócić uwagę, że niektóre towary są Towarami Zabronionymi i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem naszych Usług. Listę takich towarów można znaleźć tutaj.

Aby uniknąć wątpliwości, nie przyjmujemy odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody lub uszkodzenia dowolnych towarów na tych listach, niezależnie od przyczyny i sposobu powstania takiej straty lub szkody, a także nie zależnie od tego, czy wynika to z umowy, naruszenia obowiązków statutowych, deliktu (łącznie z zaniedbaniem) lub z innej przyczyny, bez uszczerbku dla przepisów prawa.

Użytkownik może skorzystać z ubezpieczenia dla takich towarów, ale nie powoduje to żadnej zmiany klauzuli 6.11.

Warunki specjalne

6.12

(a) W żadnym przypadku nie będziemy odpowiedzialni wobec użytkownika za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku dowolnych Wykluczonych ryzyk.

(b) Jeśli w dowolnym momencie nie mogliśmy rozpocząć, przeprowadzić lub zakończyć jakiejkolwiek Usługi lub została ona opóźniona w wyniku strajku, blokady, sporu z pracownikami, warunków pogodowych, zagęszczenia ruchu, mechanicznego uszkodzenia lub zablokowania dowolnej drogi lub autostrady publicznej albo prywatnej bądź z dowolnej innej przyczyny poza naszą kontrolę, użytkownik nie może zgłaszać do nas żadnych roszczeń za straty powstałe w wyniku takiego zdarzenia POD WARUNKIEM, że w przypadku opóźnienia spowodowanego mechanicznym uszkodzeniem jednego z naszym pojazdów dołożymy wszelkich starań w celu zapewnienia pojazdu zastępczego z najmniejszym możliwym opóźnieniem.

(c) W żadnym przypadku nie będziemy odpowiedzialni za opóźnioną lub niewykonaną dostawę, która wynikła z niewystarczających lub nieczytelnych informacji na etykiecie Przesyłki, a użytkownik potwierdza, że będzie odpowiedzialny za zapewnienie dokładności i czytelności takiej etykiety.

Zaniedbanie użytkownika

6.13. Jeśli wykonywanie dowolnego z naszych zobowiązań w ramach niniejszej Umowy zostanie uniemożliwione lub opóźnione przez dowolne działanie lub pominięcie użytkownika bądź niespełnienie odpowiedniego zobowiązania użytkownika („Zaniedbanie użytkownika”):

(a) mamy prawo (bez ograniczania innych naszych praw lub uprawnień) do zawieszenia świadczenia Usługi lub Usług do momentu naprawienia Zaniedbania użytkownika, a także mamy prawo do polegania na Zaniedbaniu użytkownika, jeśli uniemożliwia ono lub opóźnia realizację dowolnego z naszych zobowiązań;

(b) nie będziemy odpowiedzialni za wszelkie koszty lub straty poniesione przez użytkownika, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z braku możliwości zrealizowania naszych zobowiązań lub ich opóźnienia; oraz

(c) po otrzymaniu pisemnego żądania użytkownik zwróci nam wszelkie koszty lub straty poniesione przez nas bezpośrednio lub pośrednio w wyniku Zaniedbania użytkownika.

7. Transport międzynarodowy

7.1. Jeśli użytkownik zamawia odbiór lub dostarczenie Przesyłki w kraju innym niż Polska, nasze warunki odpowiedzialności (zgodnie z poniższą klauzulą 7.2) będą podlegać odpowiednim warunkom konwencji w sprawie umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów drogą lądową, określonym w harmonogramie do ustawy dotyczącej transportu towarów drogą lądową z 1965 r. (z poprawkami) („Przepisy CMR”), a w szczególności artykułowi 17 i kolejnym, a te warunki zostaną uznane za włączone do niniejszej Umowy i będą obowiązywać zamiast wszelkich niespójnych warunków niniejszej Umowy. Kopię tych przepisów możemy udostępnić na żądanie, ale nawet jeśli użytkownik nie poprosi o taką kopię, zostanie uznane, że użytkownik przeczytał, zrozumiał i wyraził zgodę na te przepisy oraz ich dołączenie do niniejszej Umowy.

7.2. Jeśli transport Przesyłki odbywa się drogą lotniczą i obejmuje postój w kraju innym niż kraj odlotu, do części transportu odbywającej się drogą lotniczą będzie miała zastosowanie Konwencja Montrealska z poprawkami, a w szczególności nasza maksymalna odpowiedzialność w przypadku utraty lub uszkodzenia takiej Przesyłki podczas podróży powietrznej będzie ograniczona do kwoty określonej w Konwencji Montrealskiej (a mianowicie 1870 £ na tonę ciężaru brutto (tzn. łącznie z całym opakowaniem) Przesyłki).

7.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek lokalne opłaty celne, podatki lub cła importowe, ani żadne podobne opłaty poniesione w związku z naszym transportem i/lub doręczeniem dowolnej Przesyłki, a przed złożeniem zamówienia użytkownik musi sprawdzić, czy będą wymagane jakiekolwiek opłaty tego typu i w jakiej wysokości. Jeśli dowolne opłaty tego typu będą wymagane w związku z naszym transportem i/lub doręczeniem Przesyłki w imieniu użytkownika oraz zostaną nam naliczone przez odpowiednie urzędy, użytkownik wyraża zgodę na zwrot pełnych kosztów w ciągu 7 dni od daty naszego wezwania.

7.4. Warunki klauzuli 8.6 są stosowane do tej klauzuli 7.

8. Reklamacje i zwroty kosztów

8.1. Użytkownik powiadomi nas za pośrednictwem naszej witryny internetowej LUB powiadomienia na piśmie na adres: ul. Droga Dębińska 3b, 61-555 Poznań, Polska w ciągu:

(a) 14 dni od daty doręczenia Przesyłki w przypadku uszkodzenia całej Przesyłki lub jej części bądź zagubienia części Przesyłki;

(b) we wszystkich innych przypadkach (w tym za zagubienie całej Przesyłki) w ciągu 28 dni od daty odebrania lub otrzymania przez nas Przesyłki.

Powyższe warunki nie będą mieć wpływu na jakiekolwiek prawa jakie może mieć wysyłający na podstawie obowiązujących przepisów.

Zgłaszanie reklamacji

8.2. Poniżej przedstawiono procedurę zgłaszania reklamacji w przypadku zagubienia, uszkodzenia, częściowego uszkodzenia lub zwrotu kosztów („Reklamacja”):-

(a) Zaloguj się w sekcji „Moje konto” w naszej witrynie internetowej.

(b) W sekcji „Zgłoś nową reklamację” kliknij opcję „Utwórz reklamację”.

(c) Wypełnij informacje zgodnie ze wskazówkami.

(d) Kliknij przycisk „Prześlij”.

8.3. Po zgłoszeniu reklamacji dokonamy jej sprawdzenia przed podjęciem decyzji, czy będzie możliwe przedstawienie oferty rozpatrzenia Reklamacji.

8.4. Użytkownik otrzyma powiadomienie o możliwości rozpatrzenia Reklamacji lub przygotowaną przez nas ofertę („Nasza oferta”) w sekcji „Twoje reklamacje” na stronie „Moje zamówienia” w witrynie „Moje konto”.

Akceptowanie Naszej oferty

8.5. Poniżej przedstawiono procedurę akceptowania Naszej oferty:-

(a) Zaloguj się w sekcji „Moje konto”.

(b) Kliknij opcję „Zaakceptuj ofertę”.

(c) Wybierz jedną z 3 opcji płatności.

(d) Podaj dane konta, na które ma zostać wypłacona Nasza oferta. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych konta w określonych pola. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności w przypadku podania nieprawidłowych danych. Aby uniknąć wątpliwości, nie będziemy zobowiązani do dokonania kolejnych płatności w przypadku podania nieprawidłowych danych konta. Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do wycofywania żadnych płatności przesłanych na niewłaściwe konta w wyniku podania nieprawidłowych danych.

Przesyłki zwrócone do nadawcy

8.6. Jeśli Przesyłka została zwrócona do nadawcy, zapewniamy 14 dni na odebranie Przesyłki. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do jej utylizacji. W żadnym przypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty wynikające ze skorzystania przez nas z tego prawa, jeśli użytkownik nie odbierze Przesyłki w określonym czasie, bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów.

9. Zwolnienie z odpowiedzialności przez użytkownika

9.1. Na potrzeby niniejszej Umowy zakładamy, że użytkownik jest jedynym właścicielem wszystkich towarów przesyłanych w Przesyłce. Jeśli jednak dowolna inna osoba zgłosi do nas roszczenie dotyczące zgubienia lub uszkodzenia takich towarów, która będzie wykraczać poza naszą odpowiedzialność, użytkownik zgadza się zwolnić nas z odpowiedzialności za wszelkie doświadczone przez nas straty lub zobowiązania w wyniku takiego roszczenia (łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami prawnymi), a także potwierdza, że nie będziemy mieć żadnych zobowiązań wobec użytkownika w takich okolicznościach, niezależnie od tego, czy takie roszczenia przekraczają dowolne ograniczenia określone w niniejszej Umowie.

9.2. Użytkownik potwierdza, że zwalnia nas z odpowiedzialności za wszelkie straty lub zobowiązania, których możemy doświadczyć w wyniku utraty lub braku możliwości doręczenia Przesyłki, jakie zostały spowodowane przez niewystarczające lub nieczytelne informacje na etykiecie Przesyłki.

9.3. Użytkownik potwierdza, że zwalnia nas z odpowiedzialności za wszelkie straty lub zobowiązania, których możemy doświadczyć w wyniku naruszenia przez użytkownika dowolnych zobowiązań określonych w klauzuli 11.

9.4. Klauzule 9.1.-9.3. nie mają zastosowania do wysyłających, którzy są konsumentami.

10. Płatność

10.1. Jeśli użytkownik jest klientem firmowym z kontem biznesowym:

(a) dokona płatności dla nas w ciągu 7 dni od daty wystawienia odpowiedniej faktury; taka faktura będzie wystawiana co miesiąc z dołu;

(b) bez ograniczania żadnych innych naszych praw lub środków naprawczych, jeśli użytkownik (wyłącznie jako klient firmowy) nie dokona płatności dla nas w określonym terminie płatności, mamy prawo do naliczenia odsetek od przeterminowanej kwoty, a takie odsetki będą naliczane w oparciu o okresy dzienne od daty terminu płatności aż do daty dokonania płatności przeterminowanej kwoty, zarówno przed, jak i po otrzymaniu wyroku;

(c) użytkownik zapłaci w pełni wszystkie należne kwoty w ramach niniejszej Umowy bez żadnych odliczeń lub potrąceń, chyba że jest to wymagane przez prawo; użytkownik nie jest uprawniony do domagania się jakichkolwiek kredytów, potrąceń lub wzajemnych roszczeń wyłącznie w celu usprawiedliwienia wstrzymania płatności na taką kwotę w całości lub w części. Bez ograniczania innych naszych praw lub środków zaradczych, możemy potrącić kwotę należną od użytkownika z dowolnej płatności należnej od nas dla użytkownika.

(d) Wszystkie podane opłaty, zarówno na fakturze, jak i w Zamówieniu usługi, nie obejmują należnego podatku VAT, który należy dodać do łącznej kwoty płatności należnej nam, aby użytkownik mógł taki podatek uiścić.

10.2. Jeśli użytkownik jest konsumentem: Stawki za Usługi (łącznie z obowiązującym podatkiem VAT) zostały wyszczególnione w Zamówieniu Usługi, i o ile nie zapłacono ich przed wysyłką, wszystkie opłaty należy uregulować w ciągu 7 dni od wystawienia faktury lub w ciągu innego okresu, jaki wysyłający lub odbiorca wspólnie ustalił z nami na piśmie. Klauzula 10.1 (b) ma zastosowanie.

11. Przedpłata

11.1. Za każdym razem, gdy oferujemy klientom system płatności na koncie z kredytem premiowym doliczonym do takich kont, nazywamy taki system „Przedpłaconym”. W takim przypadku mają zastosowanie dodatkowe postanowienia tej klauzuli 11.

11.2. Obecny kredyt Przedpłacony i wszystkie kredyty premiowe, które mają zastosowanie, będą rejestrowane oddzielnie, a łączne saldo takich kredytów będzie przedstawiane na koncie użytkownika w naszej witrynie internetowej.

11.3. Kiedy użytkownik zaakceptuje Zamówienie usług, nasz system sprawdzi saldo kredytu Przedpłaconego i kredytów premiowych. Cena podana w Zamówieniu usługi zostanie odliczona od salda. Jeśli odliczenie będzie skutkowało ujemnym saldem, wówczas Użytkownik ureguluje różnicę zgodnie z zapisami klauzuli 10 (Płatność). Możemy każdorazowo ustalić minimalny limit Przedpłaty dotyczący spłat kredytu dokonywanych na konto Przedpłaty Użytkownika, o których Użytkownik zostanie powiadomiony przez nasz serwis internetowy (obecnie 50 złotych). Jeśli będzie miało to zastosowanie, to na przykład jeśli Użytkownik jest konsumentem, to uzyskamy zgodę takiego Użytkownika na wprowadzenie takiej zmiany.

11.4. Wszystkie płatności dokonane na koncie w ramach Przedpłaconego systemu będą uznawane za płatność za usługi zamówione u nas. Po upływie początkowego okresu zwrotu kosztów, który opisano poniżej, będziemy zobowiązani zapewnić usługi do wartości salda konta. Salda gotówkowe nie będą zwracane z wyjątkiem przypadków, gdy użytkownik otrzymał wadliwą usługę i zażądał zwrotu niewykorzystanego Przedpłaconego salda gotówkowego na swoim koncie. Przedawnienie zwrotu niewykorzystanego Przedpłaconego salda gotówkowego nie ma zastosowania do wysyłających, którzy są konsumentami. Wszystkie takie zwroty będą zawsze realizowane zgodnie z postanowieniami klauzuli 6, a użytkownik musi stale spełniać swoje zobowiązania zgodnie z klauzulą 12.

11.5. Jeśli użytkownik nie złoży żadnych zamówień w ciągu 6 miesięcy, na adres podany w sekcji Szczegóły konta wyślemy wiadomość e-mail z przypomnieniem salda. Ta wiadomość e-mail zostanie wysłana ponownie po upływie 12 i 18 miesięcy. Po upływie 24 miesięcy bez żadnych złożonych zamówień uznamy, że konto nie jest już aktywne, przedpłacone saldo wygaśnie i nie będziesz mieć dalszych roszczeń do takiego salda (łącznie z możliwością zamówienia w celu opłacenia usług). Przedawnienie roszczeń do salda nie ma zastosowania do wysyłających, którzy są konsumentami.

11.6. Jeśli użytkownik zmieni zdanie po dokonaniu płatności na konto, może poprosić o zwrot. Procedura zgłaszania prośby o zwrot środków z Przedpłaconego salda lub innego konta została przedstawiona w powyższej klauzuli 8. W takim przypadku zwrócona kwota będzie stanowić różnicę oryginalnej płatności i wartości wszystkich usług zamówionych na koncie.

12. Zobowiązania użytkownika

12.1. Użytkownik zgadza się:

(a) zapewniać kompletność i dokładność wszystkich informacji podawanych w Harmonogramie zamówienia;

(b) współpracować z nami we wszystkich kwestiach związanych ze świadczeniem Usług;

(c) zapewnić dostęp do swojego terenu, biura lub innego obiektu, jeśli będzie to rozsądnie wymagane przez nas na potrzeby Punktu odbioru lub Punktu dostawy; ponadto użytkownik będzie odpowiedzialny za to, że taki obiekt będzie wolny od niebezpiecznych materiałów oraz nie będzie stanowić zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa;

(d) zapewnić nam informacje i materiały, które będą w rozsądnym zakresie wymagane przez nas do świadczenia Usług, a także zapewnić, że wszystkie znaczące informacje będą dokładne.

12.2. Użytkownik potwierdza, że nie będzie wymagał od nas ani nie zlecał nam transportu jakichkolwiek towarów, które są dla nas niezgodne z prawem (w Polsce lub w dowolnym kraju, do którego ma zostać doręczona Przesyłka). Użytkownik potwierdza, że w przypadku takiego postępowania zwolni nas od odpowiedzialności za wszelkie straty i/lub szkody, których możemy doświadczyć w konsekwencji jego działania.

12.3. Następujące towary nie będą transportowane bez określonej oddzielnej umowy w formie pisemnej: żywiec, ciecze, łatwo psujące się towary, gazy, materiały pirotechniczne, broń, amunicja, materiały korodujące, toksyczne, łatwopalne, wybuchowe, utleniające lub radioaktywne. Ponadto nie będziemy transportować żadnych towarów znajdujących się na powyższej liście zabronionych towarów.

12.4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przewozu jakichkolwiek paczek, które nie stanowią własności ani nie zostały wysłane w imieniu Użytkownika, jeśli istnieje zasadne przypuszczenie i nie uzyskaliśmy potwierdzenia, że Użytkownik posiada upoważnienie do utylizacji takich paczek(paczki).

12.5. Użytkownik rozumie, że:

(a) Wszystkie Przesyłki muszą zostać zaakceptowane w Punkcie dostawy, a odbiorca powinien przekazać naszemu kierowcy odpowiednie potwierdzenie; użytkownik potwierdza, że takie potwierdzenie będzie ostatecznym dowodem doręczenia przez nas Przesyłki. Niniejsza klauzula 12.5(a) nie będzie mieć zastosowania dla przypadków, kiedy takie potwierdzenie uzyska się w wyniku oszustwa, zmowy czy nieuczciwego działania ze strony naszego kierowcy lub jeśli odbiorca nie posiada upoważnienia do przyjęcia Przesyłki w imieniu odbiorcy (tj. osoby przebywające w tym samym lokalu co odbiorca czy jego sąsiedzi pod warunkiem, że jeśli świadczymy usługi kurierskie a odbiorca jest konsumentem, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania upoważnienia takiej osoby do przyjęcia przesyłki z odbiorcą lub wysyłającym). Odbiorca zostanie poinformowany o wszelkich alternatywnych ustaleniach dotyczących dostawy za pośrednictwem wiadomości zostawionej w jego lokalu.

(b) W przypadku strajku dowolnych pracowników użytkownika lub pracowników dowolnej osoby odbierającej przesyłkę, użytkownik potwierdza, że nasz przedstawiciel nie będzie proszony o wykonywanie dodatkowych obowiązków ani obowiązków o charakterze łamania strajku.

13. Inne postawienia

13.1. Jeśli nie postanowiono inaczej, „dni robocze” nie obejmują sobót, niedziel i świąt publicznych.

13.2. Nie zapewnimy żadnego zwrotu kosztów ani obniżenia opłat w przypadku otrzymania mniejszej liczby przesyłek niż zamówiona przez użytkownika. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku wysyłających, którzy są konsumentami.

14. Właściwość umowy

14.1. Niniejsza Umowa, Harmonogram zamówienia, Przepisy CMR i Konwencja Montrealska, prawo pocztowe lub prawo transportowe (w zakresie ich obowiązywania) stanowią całą umowę między nami a użytkownikiem; umowa nie będzie obejmować ani nie będzie uznawana za obejmującą postanowienia dowolnych innych dokumentów. Ponadto ta umowa i dokumenty wskazane poniżej zastępują wszystkie wcześniejsze umowy, gwarancje lub oświadczenia złożone lub przekazane przez nas w odniesieniu do Usług określonych w Harmonogramie zamówienia.

15. Zmiany

15.1. Żadne zmiany, poprawki ani anulowanie warunków niniejszej Umowy (inne niż Harmonogram zamówienia) nie będą dla nas wiążące, chyba że zostaną potwierdzone w formie pisemnej przez naszego dyrektora. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, żadna inna osoba niż dyrektor nie uprawnień do negocjowania lub przedstawiania jakichkolwiek zobowiązań w naszym imieniu, które powodują lub mogą powodować (z wyjątkiem tej klauzuli) powstanie jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej po naszej stronie.

16. Rozwiązanie umowy

16.1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez dowolną stronę poprzez przekazanie z miesięcznym wypowiedzeniem pisemnego powiadomienia o chęci wypowiedzenia Umowy. Niniejsza Umowa może także zostać rozwiązana automatycznie, jeśli druga strona naruszy dowolne swoje zobowiązania w ramach tej Umowy lub (w przypadku osoby indywidualnej) zbankrutuje, bądź (w przypadku firmy) przejdzie w stan likwidacji w celu innym niż rekonstrukcja lub połączenie, jeśli firma otrzyma administratora lub zarządcę masy upadłościowej nadzorującego własność lub przychody firmy, bądź dokona jakichś aktów lub ustaleń na korzyść swoją lub swoich wierzycieli.

16.2. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny:

(a) w przypadku Przesyłki, która została już opłacona i odebrana, ale nie została jeszcze doręczona, doręczymy taką Przesyłkę zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;

(b) w przypadku Przesyłki, która nie została opłacona, została odebrana, ale nie została jeszcze doręczona, zwrócimy taką Przesyłkę użytkownikowi;

(c) należne prawa, środki zaradcze, zobowiązania i odpowiedzialność stron nie zostaną naruszone w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, łącznie z prawem do roszczenia w przypadku strat w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy, które istniało w momencie wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy bądź przed tą datą; mimo to niniejsza klauzula nie ma zastosowania do wysyłających, którzy są konsumentami, i

(d) klauzule, które wyraźnie lub poprzez domniemanie obowiązują po rozwiązaniu umowy, zachowają w pełni swoją moc prawną i zastosowanie.

17. Obowiązujące prawo

17.1. Niniejsza umowa i wszelkie spory wynikające lub związane z tą umową, jej przedmiotem lub kształtem (łącznie ze sporami lub roszczeniami niewynikającymi z umowy) podlegają prawu polskiemu oraz zostały utworzone zgodnie z tym prawem.

17.2 Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę, na naszą wyłączną korzyść, że zgodnie z poniższymi stwierdzeniami wszelkie spory wynikające lub związane z tą umową, jej przedmiotem lub kształtem (łącznie z roszczeniami niewynikającymi z umowy) podlegają wyłącznej jurysdykcji polskich sądów. Żadne postanowienia niniejszej klauzuli nie ograniczają naszego prawa do rozpoczęcia postępowania przeciwko użytkownikowi w dowolnym innym sądzie w kompetentnej jurysdykcji, a także że rozpoczęcie sporu w jednej lub wielu jurysdykcjach nie uniemożliwia nam rozpoczęcia postępowania w dowolnej innej jurysdykcji, w tym samym lub innym czasie, w zakresie dozwolonym przez prawo obowiązujące w innej jurysdykcji.


Loading...